باکتری های موجود در آب
برچسب ها:باکتری, میکروارگانیسم|نظربدهید
باکتری ها میکروارگانیسم های تک سلولی هستند که معمولا بیرنگ بوده وپست ترین شکل از حیاتند.تعدادی از باکتری هامانند کلستریدیوم عامل کزازایجاد یک بیماری خاص واحد میکنداما بعضی طیف وسیعی از بیماری هاراسبب می شوندمثل استافیلوکک ائروس.اب همچنین ممکن است به عنوان منبع عفونت تلقی شود مثل باکتری ویبریوکلراکه سبب وبا می شود.انهاعلاوه برشکل باسیل(میله ای شکل مثل باسیلوس سوبتیلیس)ممکن است به شکل کوکسی(کروی مثل استرپتوکوکوس)واسپریلها(فنری )

-باکتری های غلاف دار

این گونه غالبا در اب های الوده وواحدهای تصفیه اب وفاضلاب یافت

می شوندشامل سه جنس

اسفاروتیلوس ناتانس:ایجادبالکینگ یا حجیم شدن

-کرنوتریکس

-لپتوتریکس

-باکتریهای پایه دار:

این باکتریها درابهای غنی از اهن وجوددارند

همچنین درسیستم توزیع اب یافت می شود

 باکتری های جوانه زن :

به طور وسیعی در خاک ومحیط های ومحیط های ابی وجوددارند

بدلوویبریو

اکتینومیست ها

استرپتومیس

میکرونوسپور

باکتری های فاضلاب بصورت زیر گروه بندی می شوند:

باکتری های بی هوازی اختیاری گرم منفی(مانند ائروموناس ،ویبریو،انتوباکتر،اشرشیا،کلبسیلا،وشیگلا)

باکتری های هوازی گرم منفی(مانند پسودوموناس،الکالیژنس،فلاووباکتریوم،واسینتوباکتر)

باکتری های گرم مثبت تشکیل دهنده اسپور(مانند گونه های باسیلوس)

باکتری های گرم مثبت بدون اسپور(مانند ارتروباکتر،کورینه باکتریوم ،رودوکوس

دربین سیستم های تصفیه فاضلاب به اختصارباکتری های دو نوع سیستم تصفیه فاضلاب رابررسی میکنیم

سیستم لجن فعال

این فراینداساسامتشکل از یک تصفیه هوازی است که طی ان مواد الی بهCO2،H2O،NH4وتوده سلولی زنده جدیدتبدیل می شود. هوابوسیله هوادهی مکانیکی تامین می گردد سلولهای میکروبی مزبور فلوک هایی تشکیل می دهندکه قادرنددریک تانک زلال سازته نشین گردند

باکتری هابخصوص باکتری های گرم منفی جزاصلی فلوک های لجن فعال راتشکیل میدهندصدهااسترین از باکتری هادرلجن فعال وجودداردامافقط بخش کوچکی ازان هاتوسط تکنیک های مبتنی برکشت ردیابی می شوندان ها مسئول اکسیداسیون موادالی وتغییروتبدیل موادمغذی نوترینت بوده وتولیدکننده پلی ساکاریدهاوسایرموادپلی مری که به فلوکولاسیون توده زنده میکروبی کمک می کنندمی باشندباکاربردتکنیک های مبتنی برکشت مشخص گردیده که جنس های اصلی موجوددرفلاک عبارتنداز:

زئوگلنا،پسودوموناس،فلاووباکتریوم،الکالیژنز،باسیلوس،اکروموباکتر،کورینه باکتریوم،کوموناس،اسینتوباکتر،وگونه های باسیلوس ونیز میکروارگانیسم های رشته ای؛مثالی از میکروارگانیسم های رشته ای عبارتندازباکتری های غلافدارمثل اسفاروتیلوس وباکتری خزنده مثل بژیوتواکه مسئول بالکینگ لجن می باشند

هیفومیکروبیوم که یک باکتری گرم منفی جوانه زن وواجدسلولهای متحرک استنیز در لجن فعال یافت می شود

کالوباکتریعنی باکتری ساقه داری که عمومادراب های ازنظرموادالی فقیر یافت می شود نیزازواحدهای تصفیه فاضلاب بویژه لجن فعال جداشده است

زئوگلنا:باکتری تولیدکننده اگزوپلی ساکارید می باشندکه برجستگی های انگشت مانندخاصی ایجادنموده ودر فاضلاب وسایرمحیط های غنی از موادالی یافت می شوداین باکتری ها بااستفاده ازمحیط های غنی حاوی mبوتانول نشاسته یاmتولوات بعنوان کربن جداسازی می شوند

فلوک های لجن فعال همچنین باکتری های اتوتروف نظیرنیترات سازها(نیتروزوموناس،ونیتروباکترکه امونیوم را به نیترات تبدیل میکندباخودحمل میکنند)

باکتری های فتوتروفیک مثل باکتری های غیرسولفورارغوانی(ردواسپیریلاسه)همچنین درغلظت های معینی ردیابی شده اند

باکتری های سولفوره ارغوانی وسبزدرمقادیربسیارکمتریافت می شود

سیستم صافی چکنده باکتری هادرجذب وتجزیه موادالی محلول فعال هستند موادالی کلوئیدی نیز درصافی به دام افتاده وتوسط انزیم های خارجی  سلولی باکتری ها تجزیه می شوند

بعضی ازجنس های باکتری هایی که درصافی چکنده یافت می شود عبارتنداز:

زئوگلنا،پسودوموناس،فلاووباکتریها،اکروموباکتر،الکالیژنز

باکتری های رشته ای مثلاسفاروتیلوس،باکتری های نیتریت ساز،باکتری های تولیدکننده متان وباکتری های احیاکننده سولفات

عامل باکتریایی            بیماری اصلی                     مخزن اصلی

سالمونلا تیفی              تب تیفوئید(حصبه)                مدفوع انسان

سالمونلاپاراتیفی          تب پاراتیفوئید(شبه حصبه)      مدفوع انسان

شیگلا                       اسهال باسیلی                       مدفوع انسان

ویبریوکلرا                 وبا                                    مدفوع انسان

اشرشیاکلی پاتوژنیک    گاستروانتریت،سندرم            مدفوع انسان

                               اورمی هولیتیک                   مدفوع"حیوان

یرسینیا انترکولیتیکا      گاستروانتریت                     مدفوع"حیوان

کمپیلوباکترژژونی        گاستروانتریت                     مدفوع"حیوان

لژیونلاپنوموفیلا          بیماری تنفسی حاد                 ابهای گرم

مایکوباکتریوم            توبرکلوزیس                       ترشحات تنفسی

لپتوسپیرا                  لپتوسپیروز                         مدفوع ادرار

                                                                      حیوان

باکتریهای فرصت طلب  متنوع                               ابهای طبیعی

تعدادی از مهمترین باکتری های پاتوژن که در فاضلاب یافت میشوند
سالمونلا
سالمولنا متعلق به خانواده انتروباکتریاسه است .مهمترین ان ها سالمونلا تیفی،وسالمونلاپاراتیفی است؛این باکتری ها غالبترین باکتریهای پاتوژن فاضلاب هستندکه موجب تب تیفوئید وپاراتیفوئیدوگاستروانتریت می گردندانتقال مستقیم این بیماری از شخص بیمار به فردسالموزواز طریق مواد غذایی وانتقال غیرمستقیم از طریق اب الوده فراورده های گوشتی غذا های کنسرو شده مگس حیوانات خانگی میوه ها وسبزیجات صورت میگیرد. .امروزه در نتیجه وجود روشهای تصفیه مناسب اب (مانند کلرزنی،صاف سازی)تحت کنترل درامده است
شیگلا

شیگلاعامل دیسانتری باکتریایی است بیماری اسهالی که در نتیجه التهاب وزخم مخاط روده مدفوع خون الود ایجاد می کند.شیگلادارای چهار گونه پاتوژن:شیگلافلکسنری،شیگلا دیسانتری ،شیگلابویدی،شیگلا سونی.دوز عفونی برای شیگلاکم ومی تواند در حد10ارگانیسم باشد.هرچه تماس فرد به فرد روش اصلی انتقال این پاتوژن است ولی انتقال از طریق غذاوفاضلاب هم ثابت شده.کشت این پاتوژن مشکل است ولذا اطلاعات کمی در خصوص وجودوحذف ان در واحدتصفیه اب وفاضلاب موجود نیست.

ویبریوکلرا

عامل بیماری وبا است باکتری میله ای، خمیده ،گرم منفی است که تقریبامنحصراازطریق اب منتقل می شود.ویبریوکلرادارای دو بیوتیپ کاملا مجزا می باشد:تیپ کلاسیک والتور.این باکتری انتروتوکسینی ازاد می کند که موجب اسهال ضعیف تاشدیداستفراغ واز دست دادن سریع مایعات بدن میشودکه ممکن است در مدت کوتاهی منجر به مرگ شود.

اشرشیاکلی

این باکتری فلورطبیعی روده می باشدامابعضی از گونه های ان قادربه ایجاد گاستروانتریت حاد می باشدسوشهای متعدد این باکتری در مجرای گوارشی انسان وحیوان دیده می شونداما بعضی از این سوشهاواجد عوامل ویرولانس بوده موجب اسهال می شوداین گروه شامل انتروتوکسیژن ،انتروپاتوژن،انترو هموراژیک،تهاجمی،تجمعی،می باشد

کامپیلوباکتر

مهمترین گونه ان کامپیلوباکتر ژژونی می باشد.عفونت معمولا از طریق مصرف گوشت مرغ شیرغیرپاستوریزه واب های الوده به فضولات پرندگان شایع است.تعداد مورد نیاز باکتری جهت عفونت زایی بسیار کم است علائم ان تب سردرد وسپس اسهال ابکی همراهدردشکم ظاهر میشود.

لپتوسپیرا

اسپریل های متحرک وبهم پیچیده می باشندبه طور گسترده در طبیعت بویژاب حضوردارندباکتری قادر است برای هفته ها دراب های راکدزنده بماندوازطریق خراش برروی پوست یاغشاهای موکوسی به بدن وارد شوند.

هلیکوباکتر

این ارگانیسم منحنی شکل قبلا جز کامپیلوباکترطبقه بندی شده ولی امروزه در گروه جداگانه بررسی می شوداین باکتری یک عامل مهم در ایجاد گاستروانتریت انسان می باشد این باکتری توسط کلرازاد براحتی غیرفعال می شود

لژیونلاپنوموفیلا

عفونت توسط تنفس ذرات ائروسل الوده به باکتری که از سیستم های خنک کننده ابی ایجاد می شود.این باکتری قادر است در افراد جوان نوعی بیماری بنام تب پونتیاک ایجاد کند

Hpc

این روش در یک تعریف کلی عبارتست از

شمارش کلیه باکتری های هتروتروف زنده موجود در یک میلی لیتر از اب نمونه که درمحیط کشت وشرایط مناسب رشد مینماید.

این روش برای تعین دانسیته میکروبهای هوازی وبیهوازی اختیاری در اب مناسب میباشد.از این ازمایش برای تعیین تغییرات کیفی اب به هنگام تصفیه وتوزیع ویاکیفیت اب استخرهای شنا استفاده میشود
این روش به دو دلیل چندان دقیق نیست :

1.همه میکروارگانیسم ها ازهم جدا نیستند وممکن است بصورت دوتایی یازنجیره ای باشند لذا نیمتوان شکل گرفتن هر کلنی راتنهابه یک باکتری نسبت داد

2.هیچ محیط کشتی شرایط لازم برای رشد کلیه میکبروبها را فراهم نمیکندبه همین دلیل غالبا تعداد کلنیهای تشکیل شده از تعداد واقعی میکروبهای موجود در محیط کشت کمتر است

در عمل ازاین ازمایش بعنوان یک روش استاندارد وقابل قبول جهت بیان کیفیت اب اشامیدنی استفاده میشود

کلنیهای مورد مطالعه بااین روش میتوانند بصورت دوتایی زنجیره ای خوشه ای ویا منفرد تشکیل شوند

همه انواع کلنیها تحت عنوان واحدهای تشکیل دهنده کلنی

Colony Forming Unit (CFU) نامیده میشود.

محیط کشت مورد استفاده اگار غذایی ویا تریپتون گلوکزاگار میباشد. این محیط کشتها پس از تهیه در لوله های ازمایش در مقادیر10_15میلی لیتر تقسیم شده وبوسیله اتوکلاو استریل میشوند.

 محیط کشت نوترینت اگار تا دمای 45درجه سانتیگراد مایع است ودر دماهای پایینترمنجمد میشود .همچنین اگر در دماهای بالاتر از ان استفاده شود ممکن است میکروبهای موجوددر نمونه از بین بروند به همین دلیل در موقع استفاده لوله هارا در بن ماری با حرات 45درجه سانتیگراد قرار میدهند.

عملیات کشت

درکنار شعله یک میلی لیتراز اب نمونه را بوسیله پیپت استریل برداشت نموده ودر گوشه ای از یک پتری دیش استریل که درب ان را با زاویه 45درجه باز نموده ایم تخلیه نموده واز طرف دیگر پتری دیش (نقطه مقابل تخلیه نمونه)10تا15میلی لیتر محیط کشت مایع را مه حدود 45درجه سانتیگراد حرارت دارد تخلیه مینماییم . (محیط کشت نباید مستقیما روی نمونه ریخته شود)

برای اختلاط محیط کشت ونمونه پتری را به اهستگی روی میز به شکل عدد8حرکت میدهیم.پس از پایان اختلاط درب پتری را برداشته و صبر میکنیم تا محیط کشت منجمد گردد سپس درب انرا گذاشته وبصورت وارونه در انکوباتور با دمای 35(+-)0/5درجه سانتگراد قرار میدهیم پس از 24-48ساعت کلنیهای ایجاد شده رابوسیله دستگاه کلنی شمار (colony counter)شمارش نموده ونتیجه را در 1میلی لیتر از اب نمونه گزارش میکنیم )درصورتی که نمونه را رقیق کرده ایم ضریب رقت را در محاسبه دخالت میدهیم)

باتوجه به قطر پتری دیش تا حدود 300کلنی قابل شمارش است واگر تعدادبیشتری کلنی تشکیل شده نتیجه را بصورت Too Numerous to ciunt(TNTC )یا(بسیار بیشتر از حد قابل شمارش )گزارش نموده نمونه را رقیقتر کرده وازمایش را تکرار مینماییم.

آب شناسی (hydrology) و کاربرد های آن - پنجشنبه یکم اردیبهشت 1390
فرایند های غشایی - چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390
راه هاي جلوگيري از اثرات مخرب آب ناخالص موجود در امولسيون روغن حل شونده - چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390
انواع خوردگی - سه شنبه سی ام فروردین 1390
اسمز معکوس چیست ؟ - سه شنبه سی ام فروردین 1390
آشنايی با نرم افزار SewerCAD - سه شنبه سی ام فروردین 1390
آرسنیک در آب آشامیدنی - سه شنبه سی ام فروردین 1390
مقادير تخميني توزيع آب در جهان - دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390
گوناگون از آب - دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390
صافی شنی تحت فشار (فیلتر شنی) - دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390
تولید و بررسی خواص کربن فعال - یکشنبه بیست و هشتم فروردین 1390
آب سخت و دستگاه هاي سختي گير آب - شنبه بیست و هفتم فروردین 1390
خوردگي - شنبه بیست و هفتم فروردین 1390
نكاتي در مورد شبكه فاضلاب بیمارستانی - شنبه بیست و هفتم فروردین 1390
فاضلاب و تاثیرات آن بر سلامت انسانها - شنبه بیست و هفتم فروردین 1390
انواع محل هاي نمونه برداري - جمعه بیست و ششم فروردین 1390
تصفیه پساب و فاضلاب کارواش - پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390
معرفی خانواده انتروباکتریاسه - پنجشنبه بیست و پنجم فروردین

پساب های کشاورزی مضرترین منابع آلوده کننده محیط زیست - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
استفاده از دی اکسید کلر به عنوان گندزدا - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
اقتصاد محيط زيست - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
ساخت فیلتر آب - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
آمونیفیکاسیون - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
طبقه بندی آب های آبیاری - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
پدیده تبادل کاتیون در کلوئیدها - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
بررسي ميزان آلودگي آبهاي آشاميدني بسته بندي وآبهاي معدني مناطق غرب استان تهران در سال 1386 - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
استرپتوکوک های گروه D - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
آب در صنایع غذایی - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
بهداشت آب آشامیدنی - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
انتروباكترساكازاكي - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
دفع فاضلاب - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
برآورد MPN - شنبه بیستم فروردین 1390
ايندكس ها یا شاخص های خورندگي آب - شنبه بیستم فروردین 1390
ايزوترم فروندليخ - شنبه بیستم فروردین 1390
احیا سازی و فعال سازی مجدد کربن - شنبه بیستم فروردین 1390
مشخصات کربن فعال - شنبه بیستم فروردین 1390
کلیات فرایند جذب سطحی - شنبه بیستم فروردین 1390
مدل پیشرفته جذب سطحی آلاینده‌های زیست محیطی - شنبه بیستم فروردین 1390
شناور سازي (Floatation) - شنبه بیستم فروردین 1390
جذب سطحی - شنبه بیستم فروردین 1390
کیفیت آب های آشامیدنی شهر و استان - شنبه بیستم فروردین 1390
مسیل های آلوده تر از فاضلاب - شنبه بیستم فروردین 1390
ایزوترم لانگمیر(Langmuir isotherm) - شنبه بیستم فروردین 1390
نیکل و تاثیرات آن بر انسان - شنبه بیستم فروردین 1390
كلریناسیون‌ - جمعه نوزدهم فروردین 1390
آلودگي هاي زيست محيطي - جمعه نوزدهم فروردین 1390
نیترات چیست و چگونه وارد آب می‌شود؟ - جمعه نوزدهم فروردین 1390
آلاینده های آب - جمعه نوزدهم فروردین 1390
انواع و کاربرد حوضچه های ته نشینی و انواع و کاربرد الکها و صافی ها - جمعه نوزدهم فروردین 1390
آب معدنی مزایای بیشتری دارد یا آب لوله کشی؟! - جمعه نوزدهم فروردین 1390
کاربرد ازن در تصفیه آب آشامیدنی - جمعه نوزدهم فروردین 1390
آب رسانی برای دیگ بخار - جمعه نوزدهم فروردین 1390
در خرید آب معدنی دقت کنید - جمعه نوزدهم فروردین 1390
درباره " وبا " یا "CHOLERA" بیشتر بدانیم - جمعه نوزدهم فروردین 1390
چند نکته درباره پارچ‏های فیلتردار - جمعه نوزدهم فروردین 1390
تاثیر آبیاری با پسباب بر برخی ویژگی های چمن ژاپنی دربافت های مختلف خاک - جمعه نوزدهم فروردین 1390
تولید بتنی با توانایی تصفیه آب وهوا در ایران جلوه دیگری از فناوری نانو - جمعه نوزدهم فروردین 1390
آب، خشکسالی و تعیین قیمت - جمعه نوزدهم فروردین 1390
محاسبه سایز لوله های آبسرد و گرم مصرفی - جمعه نوزدهم فروردین 1390
تعیین دبی آب حامل بار گرمایی و سرمایی - جمعه نوزدهم فروردین 1390
بوستر پمپ - جمعه نوزدهم فروردین 1390
مزایای سیستم لوله كشی كلكتوری - جمعه نوزدهم فروردین 1390
شبكه آب رسانی - جمعه نوزدهم فروردین 1390
جدول استاندارد خروجي فاضلاب ها - جمعه نوزدهم فروردین 1390
شبکه های فاضلاب - جمعه نوزدهم فروردین 1390
تصفيه پساب ‌هاي صنعت آبكاري - جمعه نوزدهم فروردین 1390
فلزات سنگین در فاضلاب - جمعه نوزدهم فروردین 1390
وبا - سه شنبه شانزدهم فروردین 1390

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:میکروبیولوژی,تصفیه بیولوژیک و زیستی آب و فاضلاب

مخزن جمع آوری آب در یزد
طبقه بندي رزين
انواع زلالسازها
سیستم تبادل یونی
فراوردهای جانبی گندزدایی
هدایت ویژه آب
انعقاد آب
مضرات کلر زیادی آب
اسمزمعکوس(RO)
فناوری نانو در شیرین کردن آب